Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2566
ถึง
14 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้านนายไข่ นึกไฉน บ้านดงสระแก้วใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2566
ถึง
14 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากคลองควายบริเวณที่นานายวิรัตน์ เล่ายี ถึงนานางจันทร์ เกิดพูล บ้านดงสระแก้วใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2566
ถึง
14 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม) เลขครุภัณฑ์ 420-57-0006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2566
ถึง
11 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายสนม จันทร์อิ่ม บ้านดงสระแก้วเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2566
ถึง
08 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2566
ถึง
06 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ย. 2566
ถึง
04 ก.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Phai Lom 

ที่อยู่: 201 หมู่2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทร:   0-5581-4179  Fax : 0-5581-4179 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: saraban@phailom-utt.go.th E-mail :phailom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th