Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายบุญทรง สุกันทา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
087-9436821
Responsive image
Responsive image
นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
089-2458257
Responsive image
นางจารุณี คุ้มแสง
นักพัฒนาชุมชน
086-2151887
Responsive image
นายสมเจตน์ สุดประสงค์
นักวิชาการศึกษา
081-6495231
Responsive image
นางสายรุ้ง เวรุริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0831665116
Responsive image
นางมยุรี พุ่มพวง
นักทรัพยากรบุคคล
081-9714282
Responsive image
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
น.ส.มนทิรา เรืองพุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
089-9605132
Responsive image
นางปุณยนุช คำไทรแก้ว
ครูชำนาญการ
095-6388886
Responsive image
นางรัตนา รอดบุญส่ง
ครูชำนาญการ
080-0286566
Responsive image
นางนิโลบล สุขนิรันดร์
ผู้ดูแลเด็ก
0812806154
Responsive image
น.ส.อาทิตยา บังสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
0956374433
Responsive image
นางประไพ บุญกลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
089-9859697
Responsive image
น.ส.กัญญาภัค สินธนูทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
087-2015436
Responsive image
Responsive image
นายเมธาสิทธิ์ แสงเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป
091-3802033
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Phai Lom 街道行政机构

地点: 201 Ban Phai Khiao, Village No. 2, Phai Lom Subdistrict, Laplae District, Uttaradit Province 53210 
电话 :   0-5581-4179  传真 : 0-5581-4179 
电子邮件: saraban@phailom-utt.go.th
 电子邮箱 :Philom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th